White Widow

$34.40

Retail prices
White Widow is a mycorrhizal powder containing endomycorrhizal spores.

Retail Prices

  • 2 oz. – $34.40
  • 4 oz. – $60.35
  • 8 oz. – $106.47
  • 1 lb. – $202.31